În trimestrul III, I.T.M.  a derulat 285 de controale la angajatori, 35 dintre aceștia fiind sancționați

În trimestrul III, I.T.M. a derulat 285 de controale la angajatori, 35 dintre aceștia fiind sancționați

COMUNICAT DE PRESĂ

  În cursul trimestrului III 2023, conform situaţiei centralizatoare privind activitatea compartimentelor Control Relaţii de Muncă şi Control Muncă Nedeclarată, în cadrul acţiunilor de control, au fost efectuate 285 controale dintre care, 147 controale de fond și 18 controale având ca tematică respectarea de către angajatori a unor legi speciale din domeniul relațiilor de muncă. În cadrul acestor controale au fost intervievate pe baza fișelor de identificare un număr de 453 persoane.

Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi 35 angajatori, au fost dispuse 333 măsuri de remediere a deficiențelor, s-a verificat modul de îndeplinire a 179 măsuri dispuse prin procesele-verbale încheiate la controalele anterioare, au fost aplicate 35 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 26 amenzi în valoare totală de 414.300 lei şi 9 avertismente scrise, au fost depistate un număr de 18 persoane prestând activitate pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 12 angajatori cu amenzi în valoare de 360.000 lei și au fost dispuse 12 măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

 În conformitate cu Programul Cadru al ITM Botoșani, pe parcursul trim. III al anului 2023 au avut loc următoarele campanii și acțiuni:

 Acțiune de informare și verificare a angajatorilor cu privire la registrul general de evidență a salariaților

 În cadrul acestei acțiuni, pe parcursul trimestrului III au fost eliberate 39 de adeverințe de vechime în muncă, în baza documentelor existente în arhiva ITM, au fost eliberate 7.072 de certificate /rapoarte cu informații extrase din baza de date gestionată de Inspecția Muncii, au fost preluate la sediul I.T.M. un număr de 496 registre electronice ale salariaților, au fost eliberate 185 de parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaților, s-au primit 36 de notificări privind încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori în vederea completării şi transmiterii registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic. Zilnic, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă Monitorizare Relații de Muncă sunt implicați în activități de organizare și distribuire a carnetelor de muncă, prin colectarea de informații din bazele de date existente la nivelul instituției și înștiințarea titularilor pentru ridicarea acestora. La începutul perioadei de referinţă se aflau în evidența ITM Botoșani un număr de 9.944 carnete de muncă, din care 58 au fost eliberate pe parcursul trimestrului III.

În perioada 1 iulie – 30 septembrie 2023, inspectorii de muncă din compartimentul C.C.M.M.R.M. au soluţionat şi formulat răspunsuri la un număr de 266 adrese înaintate de către poliţie, organe fiscale, organe ale administraţiei publice locale, organe de urmărire penală, instanţe de judecată, alte instituţii ale statului, persoane fizice şi juridice.

În trimestrul III al anului 2023 s-au eliberat parole la un număr de 6 beneficiari pentru care zilierii desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional.

Tot în această perioadă, inspectorii din cadrul compartimentului C.C.M.M.R.M. au soluţionat în termenul legal adresele primite de la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani, pentru care, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, a fost interogată baza naţională de date organizată şi administrată de Inspecţia Muncii pentru un număr de 5.641 persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de pe raza judeţului Botoşani.

 

 Începând cu data de 08.07.2023, în baza Ordinului ministrului afacerilor interne, s-au efectuat acțiuni de control la centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor.

S-au efectuat controale la 72 de entități , cu un total de 1.375 de salariați.

S-a identificat un singur caz de muncă nedeclarată, care a fost sancționat cu amendă de 20.000 lei, s-au mai aplicat 2 sancțiuni în valoare totală de 6.000 lei pentru încălcarea obligațiilor legale privind evidența timpului de muncă și s-au dispus 30 de măsuri pentru remedierea deficienților constatate.

 În perioada 01-18.08.2023 s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului de respectate a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară alte activități de asistență socială cu cazare, alte activități de asistență socială fără cazare, activități ale centrelor de îngrijire medicală și activități ale centrelor de recuperare psihică.

S-au efectuat controale la 21 de locații, cu un total de 667 salariați.

S-au dispus 12 măsuri de remediere a neconformităților constatate.

 În perioada 28.08-08.09.2023 s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului de respectate a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară următoarele activități: alte servicii de cazare, facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată și hoteluri și alte facilități de cazare.

S-au efectuat controale la 19 angajatori, au fost identificate 7 persoane prestând muncă nedeclarată, s-au aplicat 2 sancțiuni cu amendă în sumă totală de 140.000 lei și s-au dispus 19 măsuri de remediere a neconformităților constatate.

Începând cu data de 28.08.2023 și continuând pe tot parcursul lunii octombrie, s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară activități de comerț cu ridicata al combustibililor lichizi și gazoși și comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule.

Până la sfârșitul lunii septembrie 2023 s-au efectuat 18 controale, s-au aplicat 2 sancțiuni cu amendă în sumă totală de 3.000 lei și s-au dispus 21 de măsuri pentru remedierea neconformităților constatate.

Campanie națională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrarea agenților de plasare forță de muncă în străinătate, potrivit Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pe parcursul trimestrului III 2023 au desfășurat efectiv activitate doi furnizori de servicii de plasare a forței de muncă în străinătate. Aceștia au raportat încheierea a 69 de contracte de mediere, toate finalizate cu angajarea în străinătate.

În această perioadă s-a efectuat acțiune de control la un furnizor de servicii de plasare a forței de muncă în străinătate și s-a dispus o singură măsură.

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă

Conform situaţiei centralizatoare privind activitatea compartimentelor Control Securitate şi Sănătate în Muncă şi Supravegherea pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în perioada 01.07.202330.09.2023, în cadrul acţiunilor de control au fost efectuate un numar de 207 controale, din care 18 controale privind supravegherea pieţei, fiind controlate un număr de 122 produse.

Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi un număr de 144 angajatori, au fost dispuse 354 măsuri de remediere, au fost verificate un numar de 142 masuri dispuse anterior, au fost aplicate 292 sancţiuni contravenţionale, dintre care 17 amenzi în valoare de 122.000 lei şi 292 avertismente.

Au fost comunicate 27 evenimente de către angajatori.

Au fost cercetate 21 evenimente de către angajatori şi avizate de I.T.M. iar un eveniment a fost cercetat de către inspectorat și avizat de Inspecția Muncii. Au fost înregistraţi 15 accidentaţi în accidente de muncă, cu incapacitate temporară de muncă.

 

Acţiuni în domeniul S.S.M., conform Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii şi Programului propriu de acţiuni pentru anul 2023 al Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani

 

Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43.

Au fost efectuate controale la un număr de 14 agenți economici, fiind constatate 22 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 22 măsuri de remediere și au fost aplicate 19 sancțiuni din care 3 amenzi în valoare de 22.000 lei și 16 avertismente.

Campanie națională în domeniul transporturilor rutiere interne de marfă și călători, privind respectarea de către angajatori și lucrători a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă, cod CAEN 49.

Au fost efectuate controale la un număr de 5 agenți economici, fiind constatate 11 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 11 măsuri de remediere și au fost aplicate 11 sancțiuni din care o amendă în valoare de 6.000 lei și 10 avertismente.

Campanie națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor de către angajatorii care desfăşoară activități de producţie, depozitare şi comercializare a carburanților auto.

Au fost efectuate controale la un număr de 23 agenți economici, fiind constatate 37 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 37 măsuri de remediere și au fost aplicate 37 sancțiuni din care 3 amenzi în valoare de 24.000 lei și 34 avertismente.

Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2023, coordonat de către Comisia Europeană.

Au fost efectuate 18 controale privind supravegherea pieței, fiind controlate un număr de 122 produse, nefiind constatate neconformități.

 

Acțiune de verificare și control a respectării prevederilor SSM în domeniile: hoteluri şi alte facilităţi de cazare (Cod CAEN 55) și restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie (Cod CAEN 56).

Au fost efectuate controale la un număr de 12 agenți economici, fiind constatate 39 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 39 măsuri de remediere și au fost sancționați 12 angajatori cu 38 sancțiuni contravenționale din care o amendă în cuantum de 6.000 lei și 37 avertismente.

Acțiune privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul securității şi sănătății în muncă în cadrul unităților care au ca obiect de activitate cod CAEN 8610 – Activităţi de asistență spitalicească.

Au fost efectuate controale la un număr de 4 angajatori, fiind constatate 3 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 3 măsuri de remediere și au fost aplicate 3 avertismente.

Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii (50 – 249 lucrători).

Au fost efectuate controale la un număr de 5 angajatori, fiind constatate 14 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 14 măsuri de remediere și au fost aplicate 14 sancțiuni, din care două amenzi în valoare de 14.000 lei și 12 avertismente.

                                                                   

Daniela Petronela Lozneanu

Inspector-șef

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

În cursul trimestrului III 2023, conform situţiei centralizatoare privind activitatea compartimentelor Control Relaţii de Muncă şi Control Muncă Nedeclarată, în cadrul acţiunilor de control, au fost efectuate 285 controale dintre care, 147 controale de fond și 18 controale având ca tematică respectarea de către angajatori a unor legi speciale din domeniul relațiilor de muncă. În cadrul acestor controale au fost intervievate pe baza fișelor de identificare un număr de 453 persoane.

Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi 35 angajatori, au fost dispuse 333 măsuri de remediere a deficiențelor, s-a verificat modul de îndeplinire a 179 măsuri dispuse prin procesele-verbale încheiate la controalele anterioare, au fost aplicate 35 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 26 amenzi în valoare totală de 414.300 lei şi 9 avertismente scrise, au fost depistate un număr de 18 persoaneprestând activitate pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 12 angajatori cu amenzi în valoare de 360.000 lei și au fost dispuse 12 măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

În conformitate cu Programul Cadru al ITM Botoșani, pe parcursul trim. III al anului 2023 au avut loc următoarele campanii și acțiuni:

 

Acțiune de informare și verificare a angajatorilor cu privire la registrul general de evidență a salariaților

 

În cadrul acestei acțiuni, pe parcursul trimestrului III au fost eliberate 39 de adeverințe de vechime în muncă, în baza documentelor existente în arhiva ITM, au fost eliberate 7.072 de certificate /rapoarte cu informații extrase din baza de date gestionată de Inspecția Muncii, au fost preluate la sediul I.T.M. un număr de 496 registre electronice ale salariaților, au fost eliberate 185 de parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaților, s-au primit 36 de notificări privind încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori în vederea completării şi transmiterii registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic. Zilnic, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă Monitorizare Relații de Muncă sunt implicați în activități de organizare și distribuire a carnetelor de muncă, prin colectarea de informații din bazele de date existente la nivelul instituției și înștiințarea titularilor pentru ridicarea acestora. La începutul perioadei de referinţă se aflau în evidența ITM Botoșani un număr de 9.944 carnete de muncă, din care 58 au fost eliberate pe parcursul trimestrului III.

În perioada 1 iulie – 30 septembrie 2023, inspectorii de muncă din compartimentul C.C.M.M.R.M. au soluţionat şi formulat răspunsuri la un număr de 266 adrese înaintate de către poliţie, organe fiscale, organe ale administraţiei publice locale, organe de urmărire penală, instanţe de judecată, alte instituţii ale statului, persoane fizice şi juridice.

În trimestrul III al anului 2023 s-au eliberat parole la un număr de 6 beneficiari pentru care zilierii desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional.

Tot în această perioadă, inspectorii din cadrul compartimentului C.C.M.M.R.M. au soluţionat în termenul legal adresele primite de la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani, pentru care, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, a fost interogată baza naţională de date organizată şi administrată de Inspecţia Muncii pentru un număr de 5.641 persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de pe raza judeţului Botoşani.

 

 

Începând cu data de 08.07.2023, în baza Ordinului ministrului afacerilor interne, s-au efectuat acțiuni de control la centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor.

S-au efectuat controale la 72 de entități , cu un total de 1.375 de salariați.

S-a identificat un singur caz de muncă nedeclarată, care a fost sancționat cu amendă de 20.000 lei, s-au mai aplicat 2 sancțiuni în valoare totală de 6.000 lei pentru încălcarea obligațiilor legale privind evidența timpului de muncă și s-au dispus 30 de măsuri pentru remedierea deficienților constatate.

În perioada 01-18.08.2023 s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului de respectate a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară alte activități de asistență socială cu cazare, alte activități de asistență socială fără cazare, activități ale centrelor de îngrijire medicală și activități ale centrelor de recuperare psihică.

S-au efectuat controale la 21 de locații, cu un total de 667 salariați.

S-au dispus 12 măsuri de remediere a neconformităților constatate.

 

În perioada 28.08-08.09.2023 s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului de respectate a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară următoarele activități: alte servicii de cazare, facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată și hoteluri și alte facilități de cazare.

S-au efectuat controale la 19 angajatori, au fost identificate 7 persoane prestând muncă nedeclarată, s-au aplicat 2 sancțiuni cu amendă în sumă totală de 140.000 lei și s-au dispus 19 măsuri de remediere a neconformităților constatate.

Începând cu data de 28.08.2023 și continuând pe tot parcursul lunii octombrie, s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară activități de comerț cu ridicata al combustibililor lichizi și gazoși și comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule.

Până la sfârșitul lunii septembrie 2023 s-au efectuat 18 controale, s-au aplicat 2 sancțiuni cu amendă în sumă totală de 3.000 lei și s-au dispus 21 de măsuri pentru remedierea neconformităților constatate.

Campanie națională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrarea agenților de plasare forță de muncă în străinătate, potrivit Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pe parcursul trimestrului III 2023 au desfășurat efectiv activitate doi furnizori de servicii de plasare a forței de muncă în străinătate. Aceștia au raportat încheierea a 69 de contracte de mediere, toate finalizate cu angajarea în străinătate.

În această perioadă s-a efectuat acțiune de control la un furnizor de servicii de plasare a forței de muncă în străinătate și s-a dispus o singură măsură.

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă

Conform situaţiei centralizatoare privind activitatea compartimentelor Control Securitate şi Sănătate în Muncă şi Supravegherea pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în perioada 01.07.202330.09.2023, în cadrul acţiunilor de control au fost efectuate un numar de 207 controale, din care 18 controale privind supravegherea pieţei, fiind controlate un număr de 122 produse.

Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi un număr de 144 angajatori, au fost dispuse 354 măsuri de remediere, au fost verificate un numar de 142 masuri dispuse anterior, au fost aplicate 292 sancţiuni contravenţionale, dintre care 17 amenzi în valoare de 122.000 lei şi 292 avertismente.

Au fost comunicate 27 evenimente de către angajatori.

Au fost cercetate 21 evenimente de către angajatori şi avizate de I.T.M. iar un eveniment a fost cercetat de către inspectorat și avizat de Inspecția Muncii. Au fost înregistraţi 15 accidentaţi în accidente de muncă, cu incapacitate temporară de muncă.

 

Acţiuni în domeniul S.S.M., conform Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii şi Programului propriu de acţiuni pentru anul 2023 al Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani

 

Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43.

Au fost efectuate controale la un număr de 14 agenți economici, fiind constatate 22 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 22 măsuri de remediere și au fost aplicate 19 sancțiuni din care 3 amenzi în valoare de 22.000 lei și 16 avertismente.

Campanie națională în domeniul transporturilor rutiere interne de marfă și călători, privind respectarea de către angajatori și lucrători a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă, cod CAEN 49.

Au fost efectuate controale la un număr de 5 agenți economici, fiind constatate 11 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 11 măsuri de remediere și au fost aplicate 11 sancțiuni din care o amendă în valoare de 6.000 lei și 10 avertismente.

Campanie națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor de către angajatorii care desfăşoară activități de producţie, depozitare şi comercializare a carburanților auto.

Au fost efectuate controale la un număr de 23 agenți economici, fiind constatate 37 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 37 măsuri de remediere și au fost aplicate 37 sancțiuni din care 3 amenzi în valoare de 24.000 lei și 34 avertismente.

Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2023, coordonat de către Comisia Europeană.

Au fost efectuate 18 controale privind supravegherea pieței, fiind controlate un număr de 122 produse, nefiind constatate neconformități.

 Acțiune de verificare și control a respectării prevederilor SSM în domeniile: hoteluri şi alte facilităţi de cazare (Cod CAEN 55) și restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie (Cod CAEN 56).

Au fost efectuate controale la un număr de 12 agenți economici, fiind constatate 39 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 39 măsuri de remediere și au fost sancționați 12 angajatori cu 38 sancțiuni contravenționale din care o amendă în cuantum de 6.000 lei și 37 avertismente.

 Acțiune privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul securității şi sănătății în muncă în cadrul unităților care au ca obiect de activitate cod CAEN 8610 – Activităţi de asistență spitalicească.

Au fost efectuate controale la un număr de 4 angajatori, fiind constatate 3 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 3 măsuri de remediere și au fost aplicate 3 avertismente.

 Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii (50 – 249 lucrători).

Au fost efectuate controale la un număr de 5 angajatori, fiind constatate 14 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 14 măsuri de remediere și au fost aplicate 14 sancțiuni, din care două amenzi în valoare de 14.000 lei și 12 avertismente.

                                                                   

Daniela Petronela Lozneanu

Inspector-șef

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus