Bilanț I.T.M. Botoșani- trimestrul 2 2023

Bilanț I.T.M. Botoșani- trimestrul 2 2023

 

În cursul trimestrului II 2023, conform situţiei centralizatoare privind activitatea compartimentelor Control Relaţii de Muncă şi Control Muncă Nedeclarată, în cadrul acţiunilor de control, au fost efectuate un număr total de 294 controale dintre care, 116 controale de fond și 11 controale având ca tematică respectarea de către angajatori a unor legi speciale din domeniul relațiilor de muncă.În cadrul acestor controale au fost intervievate, pe baza fișelor de identificare, un număr de 267 persoane.

Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi 31 angajatori, au fost dispuse 275 măsuri de remediere a deficiențelor, s-a verificat modul de îndeplinire a 135 măsuri dispuse prin procesele-verbale încheiate la controalele anterioare, au fost aplicate 36 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 24 amenzi în valoare totală de 441.000 lei şi 12 avertismente scrise. Au fost depistate un număr de 25 persoane prestând activitate pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 15 angajatori cu amenzi in valoare de 420.000 lei și au fost dispuse 16 măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

 

În conformitate cu Programul propriu de acțiuni al ITM Botoșani, pe parcursul trim. II al anului 2023, în domeniile Relații de muncă, Muncă Nedeclarată, Contracte Colective de Muncă și Monitorizare, au avut loc următoarele campanii și acțiuni:

Acțiune de informare și verificare a angajatorilor cu privire la registrul general de evidență a salariaților.

Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, efectuează prestări de servicii în domeniul relaţiilor de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate şi a altor entităţi constituite în condiţiile legii, furnizează date din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hârtie din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii, prin eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori.

În cadrul acestei acțiuni, pe parcursul trimestrului II au fost eliberate 25de adeverințe în baza documentelor existente în arhiva ITM, au fost eliberate 6.410 de certificate /rapoarte cu informații extrase din baza de date gestionată de Inspecția Muncii, au fost preluate la sediul I.T.M. un număr de 464 registre electronice ale salariaților, au fost eliberate 183 de parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaților, s-au primit 36 de notificări privind încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori în vederea completării şi transmiterii registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic. Zilnic inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă Monitorizare Relații de Muncă sunt implicați în activități de organizare și distribuire a carnetelor de muncă, prin colectarea de informații din bazele de date existente la nivelul instituției și înștiințarea titularilor pentru ridicarea acestora. La începutul perioadei de referinţă se aflau în evidența ITM Botoșani un număr de 9.990 carnete de muncă, din care 46 au fost eliberate pe parcursul trimestrului II.

În perioada 1 aprilie – 30 iunie 2023, inspectorii de muncă din compartimentul C.C.M.M.R.M. au soluţionat şi formulat răspunsuri la un număr de 357 adrese înaintate de către poliţie, organe fiscale, organe ale administraţiei publice locale, organe de urmărire penală, instanţe de judecată, alte instituţii ale statului, persoane fizice şi juridice.

În trimestrul II al anului 2023 inspectorii din cadrul compartimentului C.C.M.M.R.M. au soluţionat în termenul legal adresele primite de la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani, pentru care, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, a fost interogată baza naţională de date organizată şi administrată de Inspecţia Muncii pentru un număr de 5.751 persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de pe raza judeţului Botoşani.

 

În perioada 08-15.06.2023 s-a desfășurat Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor.

S-au efectuat 28 de controale, s-au identificat la muncă 2 persoane fără să aibă încheiat contract individual de muncă și s-au aplicat sancțiuni în valoare totală de 40000 lei.

Acţiuni de informare și de conştientizare destinate lucrătorilor și angajatorilor care desfășoară activități pe teritoriul României asupra drepturilor conferite de legislația în vigoare, a dezavantajelor muncii nedeclarate și subdeclarate, precum și acțiuni de informare a cetățenilor români aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin necunoașterea prevederilor legale.

În comun cu Biroul pentru Imigrări al județului Botoșani s-au desfășurat două sesiuni de informare a angajatorilor și a angajaților străini, despre prevederile legale specifice.

O sesiune de informare s-a desfășurat în ziua de 5 aprilie la sediul I.T.M. Botoșani, iar a doua în ziua de 7 aprilie la sediul Primăriei Dorohoi.

 

Campanie națională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrarea agenților de plasare forță de muncă în străinătate, potrivit Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pe parcursul trimestrului II al anului 2023 au desfășurat efectiv activitate doi furnizori de servicii de plasare a forței de muncă în străinătate. Aceștia au raportat încheierea a 232 de contracte de mediere și finalizarea medierii cu angajarea în străinătate a 204 persoane.

Tot în această perioadă, s-au înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă doi agenți de plasare a forței de muncă în străinătate.

De asemenea, in această perioadă au fost înregistrate la ITM 17 contracte colective de muncă și 4 acte adiționale. La nivelul județului Botoșani există 991 unități cu peste 10 de salariați din care 294 cu capital de stat, 686 cu capital privat și 2 cu capital mixt.

Au fost 9 cereri scrise in baza Legii 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, dintre care 3 au fost soluționate favorabil, 6 nefavorabil (exceptate).

Nu au fost reclamații administrative împotriva funcţionarilor publici sau a deciziilor adoptate de instituţie.

Numărul sesizărilor înregistrate in trimestrul II 2023 : 87 din care, soluţionate favorabil petentului 36, transmise pentru soluţionare la alte instituţii 7 şi clasate 8. Au fost respectate termenele de soluţionare şi de transmitere a răspunsurilor.

 

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă

 

Conform situaţiei centralizatoare privind activitatea compartimentelor Control Securitate şi Sănătate în Muncă şi Supravegherea pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în perioada 01.04.202330.06.2023, în cadrul acţiunilor de control au fost efectuate un numar de 187 controale, din care 18 controale privind supravegherea pieţei, fiind controlate un număr de 129 produse.

Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi un număr de 132 angajatori, au fost dispuse 331 măsuri de remediere, au fost verificate un numar de 53 masuri dispuse anterior, au fost aplicate 288 sancţiuni contravenţionale, dintre care 11 amenzi în valoare de 77.000 lei şi 277 avertismente.

Au fost comunicate 26 evenimente de către angajatori și un eveniment a fost comunicat de către inspectorat Inspecției Muncii.

Au fost cercetate 16 evenimente de către angajatori şi avizate de I.T.M. Au fost înregistraţi 12 accidentaţi în accidente de muncă, cu incapacitate temporară de muncă.

 

Conform Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii şi Programului propriu de acţiuni pentru anul 2023 al Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani, in domeniul S.S.M. s-au desfășurat următoarele campanii și acțiuni:

 

Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43.

Au fost efectuate controale la un număr de 10 agenți economici, fiind constatate 19 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 19 măsuri de remediere și au fost aplicate 18 sancțiuni cu avertismente.

 

Campanie națională în domeniul transporturilor rutiere interne de marfă și călători, privind respectarea de către angajatori și lucrători a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă, cod CAEN 49.

Au fost efectuate controale la un număr de 6 agenți economici , fiind constatate 12 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 12 măsuri de remediere și au fost aplicate 12 avertismente.

Campanie națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor de către angajatorii care desfăşoară activități de producţie, depozitare şi comercializare a carburanților auto.

Au fost efectuate controale la un număr de 9 agenți economici, fiind constatate 25 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 25 măsuri de remediere și au fost aplicate 25 sancțiuni din care o amendă în valoare de 8000 lei și 24 avertismente.

 

Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2023, coordonat de către Comisia Europeană.

 

Au fost efectuate 18 controale privind supravegherea pieței, fiind controlate un număr de 129 produse, nefiind constatate neconformități.

 

Acțiune de verificare și control a respectării prevederilor SSM în domeniile: hoteluri şi alte facilităţi de cazare (Cod CAEN 55) și restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie (Cod CAEN 56).

 

Au fost efectuate controale la un număr de 12 agenți economici, fiind constatate 39 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 39 măsuri de remediere și au fost sancționați 12 angajatori cu 38 sancțiuni contravenționale din care o amendă în cuantum de 6000 lei și 37 avertismente.

 

Acțiune privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul securității şi sănătății în muncă în cadrul unităților care au ca obiect de activitate cod CAEN 8610 – Activităţi de asistență spitalicească.

Au fost efectuate controale la un număr de 2 angajatori, fiind constatate 8 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 8 măsuri de remediere și au fost aplicate 8 avertismente.

 

Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii (50 – 249 lucrători).

Au fost efectuate controale la un număr de 7 angajatori, fiind constatate 11 neconformități față de prevederile legale în domeniu, fiind dispuse un număr de 11 măsuri de remediere și au fost aplicate 11 sancțiuni, din care două amenzi în valoare de 16000 lei și 9 avertismente.

 

Daniela Petronela Lozneanu

Inspector–şef

                  

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus