Sinteza activităţii ITM Botoşani pentru anul 2017

Sinteza activităţii ITM Botoşani pentru anul 2017

I.Activitatea compartimentului Control Relaţii de muncă:

Şi în anul 2017, activitatea compartimentului Control Relaţii de Muncă s-a desfăşurat având la bază tematica de control aprobată prin Programul propriu de acţiuni al ITM Botoşani şi legislaţia muncii în domeniul relaţiilor de muncă, în conformitate cu programările lunare stabilite.

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Control Relaţii de Muncă au efectuat controale la un număr de 1.238 agenţi economici, cu 46.466 salariaţi, dintre care 25.800 femei şi 27 tineri cu vârste cuprinse între 15-18 ani. Din cei 1.238 de angajatori verificaţi, unui număr de 196 li s-au aplicat 220 sancţiuni contravenţionale: 46 de amenzi în valoare totală de 677.500 lei şi 174 avertismente. Au fost dispuse 1.767 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate prin procesele-verbale de control. Au fost transmise spre executare la ANAF 20 de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, iar alte 13 au fost luate în debit de către ANAF.

 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii – Legea 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Conform Programului propriu de acţiuni, în anul 2017 s-a verificat modul în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii – Legea 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar unul dintre obiectivele principale urmărite a fost depistarea şi diminuarea muncii nedeclarate. În acest sens, au fost organizate acţiuni de control la punctele de lucru ale angajatorilor de pe raza judeţului, în domeniile susceptibile utilizării frecvente a muncii nedeclarate, a muncii tinerilor şi copiilor, îndeosebi în construcţii, morărit şi panificaţie, alimentaţie publică, prestări servicii. În cadrul acţiunilor de control, au fost depistate 518 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, dintre care 50 persoane fără forme legale de angajare, 14 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în ReviSal cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii şi alte 454 persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în ReviSal fără respectarea termenului legal.

Au existat şi 2 cazuri de primire la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, pentru care a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani, conform prevederilor Codului Muncii valabile la acea dată.

Controalele au fost efectuate la un număr de 1226 de agenţi economici, 27 dintre aceştia fiind sancţionaţi pentru muncă nedeclarată cu amenzi în valoare de 600.000 lei, după cum urmează: 24 de amenzi în valoare de 520.000 lei pentru primirea la muncă fără încheierea unui contract individual de muncă şi 3 amenzi în valoare de 80.000 lei pentru primirea la muncă fără transmiterea raportului de muncă în registrul de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

În acţiunile de control efectuate de către inspectorii de muncă, odată cu identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, s-a urmărit în tematica de control şi evaluarea modului în care agenţii economici respectă dispoziţiile imperative ale Legii 53/2003, referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, precum şi a altor acte normative din domeniul relaţiilor de muncă.

În acest sens, au fost aplicate 56 de sancţiuni, dintre care 41 de amenzi şi 15 avertismente. Din acest total, au fost aplicate 24 de amenzi în valoare de 520.000 lei pentru primirea la muncă fără încheierea unui contract individual de muncă, 3 amenzi în valoare de 80.000 lei pentru primirea la muncă fără transmiterea raportului de muncă în registrul de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, 1 amendă de 1.500 lei pentru nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, 2 amenzi de 3.500 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal şi 11 amenzi în valoare de 16.500 lei pentru neîntocmirea corectă a documentelor de evidenţă a orelor de muncă prestate de salariaţi, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 621.500 lei.

 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.G. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

Pe parcursul anului 2017, inspectorii de muncă din compartimentul Control Relaţii de Muncă au procedat şi la verificarea respectării de către angajatori a prevederilor art. 36 din OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României. Au fost efectuate 27 de controale, s-a aplicat o amendă în valoare de 10.000 lei pentru primirea la muncă a unui cetăţean străin fără aviz de angajare. Din totalul de 27 de controale, la un număr de 21 de angajatori verificările s-au efectuat împreună cu Inspectoratul General pentru Imigrări, în conformitate cu Planul de Cooperare Operativă semnat în vederea intensificării acţiunilor de verificare a modului de respectare a prevederilor O.G. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

 

Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

La finele anului 2017 mai erau în funcţiune doar 7 societăţi comerciale din cele 40 înregistrate la ITM Botoşani agenţii de plasare a forţei de muncă. Marea majoritate a acestor societăţi nu activează în domeniul selecţiei şi plasării forţei de muncă, unele dintre ele modificându-şi domeniul de activitate, altele fiind radiate. In perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 au fost efectuate 2controale, la nivelul județului fiind activi doar doi agenţi de ocupare a forţei de muncă. În urma controalelor efectuate nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale și s-au dispus 6 măsuri.

Conform situaţiilor raportate de aceşti agenţi de plasare a forţei de muncă, numărul solicitanţilor de locuri de muncă în străinătate cuprinşi în banca de date în anul 2017 a fost de 22, numărul persoanelor cu care s-au încheiat contracte de mediere fiind 14. Numărul persoanelor angajate în străinătate în urma medierii a fost de 14, dintre care 5 bărbaţi şi 9 femei, ocupând posturi de menajere în Olanda, îngrijitori bătrâni în Olanda şi Belgia, zidari şi dulgheri în Germania şi muncitori necalificaţi în Olanda.

 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 344/2006 şi ale HG nr. 104/2007 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

Deoarece în anul 2017 la Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani nu au fost transmise comunicări conform prevederilor art. 6 din H.G. 104/2007 privind cazuri de salariaţi detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale, în această perioadă nu au fost efectuate astfel de controale.

 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată

În urma controalelor efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Control Relaţii de Muncă, pe parcursul anului 2017 nu au fost depistate situaţii de discriminare între femei şi bărbaţi, dar s-au dispus măsuri în sensul informării salariaţilor cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care aceştia le au potrivit prevederilor Legii 202/2002, completarea Regulamentului Intern prin stabilirea sancţiunilor disciplinare aplicabile în cazul încălcării demnitătii personale prin acţiuni de discriminare sau de hărţuire sexuală.

      

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

În ceea ce priveşte registrul general de evidenţă a salariaţilor, în acţiunile de control organizate în anul 2017 s-a constatat faptul că nu toţi angajatorii respectă prevederile legale. Au fost depistate situaţii de nerespectare a termenelor legale de transmitere a registrului electronic şi/sau a modificărilor acestuia, situaţii de completare eronată a datelor în registru sau de dublare a contractelor individuale de muncă. Au fost efectuate controale la 1217 angajatori, 149 dintre ei fiind sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale, dispunându-se un număr de 310 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. Au fost aplicate 153 sancţiuni contravenţionale, dintre care 4 amenzi în valoare de 46.000 lei şi 149 avertismente.

 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acesteia

Înacest scop, în anul 2017 au fost efectuate verificări la 12 beneficiari, nefiind constatate deficienţe în respectarea prevederilor Legii nr. 52/2011.

 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe parcursul anului 2017, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului C.R.M. au verificat 127 angajatori sub aspectul respectării dispoziţiilor art.129, alin 1 şi 2 din Legea dialogului social nr. 62/2011 republicată, şi au constatat că 32 dintre aceştia nu respectă prevederile acestei legi, drept pentru care au fost dispuse 32 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În cadrul controalelor efectuate la angajatori cu peste 50 de salariaţi, s-a urmărit şi respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. La un număr de 31 de agenţi economici s-a constatat că aceştia cunosc prevederile legale şi le respectă, în cele mai multe cazuri alegând să plătească contribuţia datorată bugetului de stat sau sau să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate pe bază de contracte de parteneriat.

 

Verificarea modului în care angajatorii îndeplinesc la termen măsurile dispuse de inspectorii de muncă prin procesele-verbale

În anul 2017, în cadrul acţiunilor de control, inspectorii de muncă au dispus în total un număr de 1767 de măsuri de remediere a deficienţelor, stabilind prin procesele-verbale de control termene clare pentru îndeplinirea acestora. S-a asigurat o monitorizare precisă a deficienţelor şi a măsurilor dispuse în controalele executate şi urmărirea lor prin controalele ulterioare, astfel încât să asigurăm eficienţa şi finalitatea scontată a actului de control. Prin urmare, cu ocazia controalelor, inspectorii de muncă au verificat şi modul în care aceste măsuri au fost duse la îndeplinire de către angajatori. Conform prevederilor art. 23, alin (1), lit. b) din Legea 108/1999 republicată, un număr de 8 angajatori au fost sancţionaţi cu avertismente pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a măsurilor dispuse de inspectori la controalele anterioare. Potrivit art. 23, alin. (1), lit. c) a aceluiaşi act normativ, s-a aplicat şi un avertisment pentru nerespectarea punerii la dispoziţia inspectorului de muncă a documentelor solicitate de acesta, necesare controlului, în termenul stabilit prin procesul-verbal de control.

 

Campania Naţională “O zi pe săptămână” pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată

În anul 2017, în cadrul Campaniei O zi pe săptămână, acţiunile de control privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată s-au desfăşurat în unităţi care au următoarele domenii de activitate:

- întreţinere şi reparaţiilor auto, spălătorii auto, vulcanizare auto, In luna martie: au fost efectuate verificări la 38 de agenţi economici, au fost dispuse 45 de măsuri, 3 angajatori au fost sancţionaţi cu 3 avertismente şi cu o amendă contravenţională în valoare de 20.000 lei pentru primirea la muncă a unei persoane fără forme legale de angajare

- fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, în luna aprilie: au fost efectuate 23 controale şi dispuse 27 măsuri de remediere a deficienţelor

- depozite de materiale de construcţii şi comercializare materiale de construcţii, în luna mai: au fost efectuate 25 de controale şi au fost dispuse 30 de măsuri, iar un angajator a fost sancţionat cu avertisment pentru nerespectarea prevederilor legale

- fabricarea băuturilor alcoolice şi răcoritoare, în luna iunie: au fost verificaţi 13 agenţi economici, iar pentru remedierea deficienţelor s-au dispus 16 măsuri

- restaurante şi alte activităţi şi servicii de alimentaţie publică, în luna iulie: 36 de controale, dintre care 4 în timpul nopţii, s-au dispus 44 de măsuri şi s-a aplicat 3 avertismente şi o amendă contravenţională în valoare de 10.000 lei pentru primirea la muncă a unei persoane fără forme legale de angajare

- coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, în luna noiembrie: s-au efectuat 36 de controale şi s-au dispus 32 de măsuri de remediere.

 

Campanie de verificare a modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea şi transmiterea în registrul general de evidență a salariaților a contractelor individuale de muncă cu timp parțial

În acest sens, inspectorii din cadrul Compartimentului Control Relaţii de Muncă auefectuat un număr de 84 de controale, au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale și au fost dispuse 82 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

 

Campanie Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată la agenţii economici care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor

În perioada 09-13 mai 2017, au fost controlaţi 18angajatori cu un număr de 1039 salariaţi, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 23.000 lei, dintre care 2 amenzi în valoare de 20.000 lei pentru primirea la muncă a două persoane fără contracte individuale de muncă și au fost dispuse un număr de 22 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

 

Campanie Naţională în domeniul prelucrării şi conservării cărnii, prelucrării şi conservării peştelui, crustaceelor şi molustelor, fabricării produselor lactate şi a brânzeturilor, precum şi în domeniul comercializării acestora

În perioada 07-10 iunie 2017, au fost efectuate controale la un număr de 25 de angajatori cu 972 salariaţi, care desfăşoară activităţi în domeniul prelucrării şi conservării cărnii, prelucrării şi conservării peştelui, crustaceelor şi molustelor, fabricării produselor lactate şi a brânzeturilor, precum şi în domeniul comercializăriiacestora, au fost aplicate 4sancţiuni pentru încalacarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi s-au dispus 32 de măsuri pentru intrarea în legalitate.

 

Campanie Naţională privind identificarea și combaterea muncii nedeclarate și respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă la societăți care au ca obiect de activitate protecție și gardă – COD CAEN 8010

În perioada 26-30 iunie 2017, au fost efectuate verificări la 5 angajatoricu un număr de 303 salariaţi și au fost dispuse 4 măsuri de remediere.

 

Campanie Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în servicii de spălătorie auto

În perioada 20-22 iulie 2017, în domeniul serviciilor de spălătorie auto au fost controlate 12 unităţi cu 61 de salariaţi, s-au dispus 10 măsuri de remediere a deficienţelor şi s-a aplicat un avertisment pentru nerespectarea prevederilor legale.

 

Campanie Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată la agenţii economici care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor

Şi în perioada 03-05 august 2017 au fost verificate 5 firme care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor, având un număr de 213 salariaţi. Cu ocazia controalelor, s-au dispus 8 măsuri pentru remedierea deficienţelor şi s-a aplicat un avertisment pentru nerespectarea prevederilor legale.

 

Campanie Naţională de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată

În perioada 14 iunie – 31 august 2017, Inspecţia Muncii a organizat acţiunea de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, iar cu această ocazie Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani a desfăşurat mai multe activităţi cu caracter informativ-preventiv.

În acest sens, s-a organizat la nivelul judeţului nostru un număr de 6 sesiuni de informare la care au participat un număr de 13 angajatori care desfăşoară activitate în domeniile ce înregistrează o incidenţă crescută a muncii nedeclarate, în special în construcţii şi în industria textilă.

În cadrul acestor întâlniri, un număr de aproximativ 537 de persoane, în special persoane tinere sau cu nivel de pregătire scăzut, au fost informate în legătură cu reglementările legale privind încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă şi despre consecinţele sociale şi economice pe care le produce munca nedeclarată.

Angajatorii prezenţi au fost informaţi despre noile modificări legislative privind munca nedeclarată şi despre obligaţiile legale pe care le au în combaterea acesteia.

Tot în această perioadă, s-au desfăşurat acţiuni de informare şi la Bursa locurilor de muncă organizată de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani, ocazie cu care au fost împărţite pliante cu astfel de informaţii la peste 500 de persoane.

Aceste acţiuni au fost mediatizate şi prin mass-media locală, cu apariţii în presă şi la emisiunile informative ale posturilor locale de radio şi televiziune, iar pe pagina de internet a inspectoratului au fost postate informaţii referitoare la modificările survenite la Codul Muncii – Legea 53/2003 republicată.

 

Campanie Locală privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată la agenţii economici care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor

În luna septembrie 2017 s-au intensificat controalele pentru identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, astfel că în perioada 12-13 septembrie s-au efectuat verificări la 13 angajatori care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor, aceştia având un număr de 710 salariaţi. La 4 dintre agenţii economici supuşi verificărilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale şi anume: 1 amendă în valoare de 20.000 lei pentru primirea la muncă a unei persoane fără contract individual de muncă şi 3 avertismente pentru transmiterea cu întârziere a contractelor individuale de muncă în ReGES. În urma deficienţelor constatate, s-au dispus 22 de măsuri de remediere a acestora.

 

Campanie privind prevenirea și combaterea formelor de fraudă fiscală asociate utilizării muncii subdeclarate sau nedeclarate

Urmare a Planului de acțiune privind organizarea controalelor antifraudă în scopul prevenirii și combaterii formelor de fraudă fiscală asociate utilizării muncii subdeclarate sau nedeclarate, încheiat între Inspecția Muncii și Agenția Națională de Administrare Fiscală, inspectorii de muncă din cadrul ITM Botoşani, în colaborare cu reprezentanți ai Direcției Regionale Antifraudă Fiscală au participat în perioada 1 august – 22 septembrie 2017 la acțiuni de control comune, în vederea identificării cazurilor de nerespectare a prevederilor legale în materie financiar-fiscală şi de legislaţia muncii.

În cadrul acestor acțiuni, s-a pus accentul și pe informarea contribuabililor (societăți comerciale și salariați) cu privire la obligațiile legale ce le revin, riscurile la care se expun și sancțiunile contravenționale și/sau penale aplicabile în domeniu.

Au fost verificaţi 22 de agenţi economici care desfăşoară activitate pe raza judeţului nostru şi s-au aplicat 9 sancţiuni contravenţionale, după cum urmează: 2 amenzi în valoare de 70.000 lei pentru pentru primirea la muncă fără forme legale de angajare, 4 avertismente pentru nerespectarea termenelor legale de transmitere a modificărilor registrului general de evidenţă a salariaţilor, 1 avertisment pentru întocmirea necorespunzătoare a pontajelor, fără evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit a programului de lucru, 1 avertisment pentru nerespectarea sărbătorilor legale prevăzute în Codul Muncii şi 1 avertisment pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă la controlul anterior. Pentru remedierea deficienţelor constatate, s-au dispus 40 de măsuri.

 

Campanie Naţională privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acesteia

În perioada 9-13 octombrie 2017 s-a desfăşurat Campania Naţională privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, în cadrul căreia au fost efectuate 9 controale, s-au dispus 5 măsuri de remediere şi s-a aplicat un avertisment pentru nerespectarea termenului legal de transmitere a registrului general de evidenţă a salariaţilor conform prevederilor HG 500/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Campanie Naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto, COD CAEN 4941- Transporturi rutiere de mărfuri și COD CAEN 4931- Transporturi urbane, suburbane și metropolitan de călători

În cadrul acestei campanii, în perioada 8-24 noiembrie 2017, inspectorii de muncă au efectuat 5 controale, constatând un număr de 7 deficienţe, pentru care s-au dispus măsuri de remediere. S-a aplicat un avertisment pentru nerespectarea termenului legal de transmitere a registrului general de evidenţă a salariaţilor conform prevederilor HG 500/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Campanie Naţională pentru verificarea respectării legislaţiei privind angajarea în muncă a cetăţenilor străini non UE

În perioada 7-14 decembrie 2017, pe parcursul derulării acestei campanii naţionale, inspectorii de muncă au verificat respectarea de către angajatori a legislaţiei privind angajarea în muncă a cetăţenilor străini non-UE. Au fost efectuate 14 controale, dintre care 9 împreună cu Inspectoratul General pentru Imigrări. S-a aplicat o amendă în valoare de 10.000 lei pentru primirea la muncă a unui cetăţean străin fără aviz de angajare şi un avertisment pentru încălcarea altor prevederi legale. Au fost dispuse 5 măsuri de remediere.

 

 

Activitatea compartimentului Contracte Colective de Muncă, Monitorizare Relaţii de Muncă:

 

1.Activitatea de înregistrare a contractelor colective de muncă

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani, în perioada 01.01.2017-31.12.2017 au fost înregistrate un număr de 66 de contracte colective de muncă şi 68 de acte adiţionale. Situaţia acestora se prezintă astfel:

  • Pentru societăţi comerciale, companii şi societăţi naţionale, regii autonome cu capital de stat, unităţi bugetare – 5 contracte colective de muncă şi 5 acte adiţionale
  • Pentru unităţi cu capital privat – 58 de contracte colective de muncă şi 63 de acte adţionale
  • Alte categorii de unităţi – 3 contracte colective de muncă

La finele anului, în evidenţele inspectoratului figurau active în total un număr de 149 de contracte colective de muncă.

În perioada 01.01.2017-31.12.2017 s-au înregistrat 2 conflicte de muncă.De asemenea s-au depus 10 dosare pentru obţinerea reprezentativităţii de către sindicate şi 2 dosare pentru obţinerea reprezentativităţii de către patronate.

 

2. Activitatea de monitorizare a relaţiilor de muncă

Potrivit datelor comunicate de Inspecţia Muncii extrase din baza naţională de date în urma raportărilor transmise de angajatori conform prevederilor HG 500/2011, la nivelul judeţului existau la 31.12.2017 un număr de 5971 angajatori activi cu 54.187 salariaţi activi şi 60.136 contracte individuale de muncă active, dintre care 56.512 pe durată nedeterminată şi 3.624 pe durată determinată.

Pentru transmiterea on-line a registrului general de evidenţă a salariaţilor, la solicitarea agentilor economici, ITM Botoşani a eliberat până la finele anului 2017 un număr de peste 5.900 de parole pentru accesarea portalului Inspecţiei Muncii, iar la ghişeul de relaţii cu publicul s-au preluat pe parcursul anului 2017 un număr de 4880 registre generale de evidenţă a salariaţilor.

Conform prevederilor HG 500/2011 şi ale Ordinului MMFPS nr. 1918/2011, în evidenţa ITM Botoşani s-au înregistrat în anul 2017 un  număr de 53 de prestatori de servicii pentru completarea şi transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor.

În anul 2017, la ghişeul de relaţii cu publicul s-au eliberat un număr de 89 de adeverinţe cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori. În 33 de cazuri s-au eliberat extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii pentru refacerea conţinutului registrului de evidenţă a salariaţilor la angajator. S-au întocmit şi eliberat un număr de <LLNK 12011   500 20 301   0 33>150 de adeverinţe de vechime în baza documentelor existente la arhiva inspectoratului.

Pe parcursul anului 2017, compartimentul CCMMRM a soluţionat şi formulat răspuns la 1509 adrese înaintate de către poliţie, organe fiscale, organe ale administraţiei publice locale, organe de urmărire penală, instanţe de judecată, alte instituţii ale statului, persoane fizice sau juridice.

Compartimentul CCMMRM ţine şi evidenţa registrelor de zilieri eliberate în baza cererilor formulate de beneficiari şi a extraselor pe format de hârtie pe care aceştia le depun lunar la ghişeul de relaţii cu publicul, în conformitate cu prevederile Legii 52/2011 cu modificările şi compeltările ulterioare. Astfel, în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 au achiziţionat registre de evidenţă a zilierilor un număr de 30 de beneficiari noi, numărul celor care au transmis copia registrului până la finele anului fiind de 208. Numărul zilierilor înregistraţi în aplicaţia electronică pe parcursul anului 2017 (poziţii în regsitru) a fost de 40.833, domeniul în care au fost utilizaţi cei mai mulţi zilieri fiind agricultură, vânătoare şi servicii anexe, urmat de silvicultură, pe ultimul loc fiind activităţi de catering.

În perioada 01.01.2017 -31.12.2017, inspectorii din cadrul compartimentului CCMMRM au soluţionat în termenul legal adresele primite de la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani, pentru care, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, a fost interogată baza naţională de date organizată şi administrată de Inspecţia Muncii pentru un număr de 41.858 de persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de pe raza judeţului Botoşani.

La ghişeul de relaţii cu publicul din cadrul instituţiei, în anul 2017 s-au eliberat 263 de carnete de muncă din cele rămase neridicate la data de 01.01.2011, odată cu abrogarea prevederilor Decretului 92/1976 privind carnetul de muncă şi a Legii 130/1999. Acestea au fost eliberate titularilor sau persoanelor împuternicite de aceştia, în baza cererilor formulate.

 

În această perioadă au fost înregistrate un număr de 473 sesizări, adresate corpurilor de control RM şi SSM, care au fost soluţionate în termenele legale.

 

În domeniul SSm

Sancţiuni aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate în anul 2017 a fost de 1704, din care 40 amenzi şi 1664 avertismente. 30 amenzi au fost aplicate în activitatea de control SSM şi 10 amenzi au fost aplicate în activitatea de cercetare evenimente. Cuantumul valoric al sancţiunilor aplicate în a fost de 220.000 lei.

 

Sancţiuni aplicate în domeniul supravegherii pieţei

Pentru neconformităţile constatate în domeniul supravegherii pieţei produselor, inspectorii de muncă au aplicat 15 sancţiuni contravenţionale cu avertismente verbale.Nu au fost interzise sau retrase de pe piaţă  produse neconforme, fiind dispuse 15 măsuri de punere în conformitate.

 

REZULTATELE ACŢIUNILOR PLANIFICATE

 

În vederea îndeplinirii obiectivelor sale strategice Compartimentul Control Sanatate si Securitate in Munca din Inspectoratul Teritorial de Munca Botosani elaborează, anual, un Program propriu de acţiuni, in conformitate cu Programul cadru de acţiuni alInspecţiei Muncii în care sunt prevăzute activităţile pe care inspectorii de muncă urmează să le desfăşoare.

Principalele acţiuni prevăzute în Programul cadru de acţiuni alInspecţiei Muncii şi în Programul propriu de acţiuni pentru anul 2017 au fost campaniile de control şi conştientizare şi acţiunile specifice în domeniul securitatii şi sănătatii în muncă.

 

Campanii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

 

1.Campanie națională de control privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și informarea lucrătorilor

S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani Au fost efectuate un număr de 42 controale la 42 angajatori, fiind constatate un număr de 133 neconformităţi aferente „tematicii de control instruire şi informare”, pentru care s-au dispus un număr de 133 măsuri şi 133 sancţiuni contravenţionale cu avertismente.

2. Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”

S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani. S-a contactat Inspectoratul Scolar Judeţean, şcolile participante, s-au efectuat vizite de lucru a inspectorilor de muncă din cadrul ITM în unitaţile şcolare nominalizate în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor la nivel judeţean şi naţional. Au participat un număr de 5 unităţi şcolare, din care 5 clase profil mecanic, 2 clase profil real, şi 3 clase profil agricol, fiind implicaţi un număr de 10 cadre didactice şi un număr de 250 elevi. A fost organizat concursul judeţean în data de 12.04.2017, participând un număr de 20 elevi şi 10 profesori de la 5 şcoli. Au participat 4 elevi şi două cadre didactice la concursul naţional, desfăşurat în perioada 26-28.05.2017 la Iaşi, ocupând locul 17 la clasa a XI-a şi locul 22 la clasa a XII-a.

3. Campanie naţională privind verificarea modului în care angajatorii previn căderile de la înălţime în șantierele temporare și mobile

S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani. S-au identificat angajatorii cu volum important de activitate în domeniu. Au avut loc acţiuni de informare a unităţilor din domeniul construcţiilor privind modul de derulare a campaniei şi tematica abordată, conform metodologiei transmise de către Inspecţia Muncii. Au fost efectuate un număr de 9 controale la 9 angajatori, fiind constatate un număr de 30 neconformităţi, pentru care s-au dispus un număr de 30 măsuri şi 30 sancţiuni contravenţionale din care o amendă în valoare de 7000 lei şi 29 avertismente.

  1. Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2017, coordonat de către Comisia Europeană

Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 57 unităţi din domeniu, fiind controlate un număr de 344 produse industriale, nefiind constatate neconformităţi faţă de prevederile legale.

 

ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

 

  1. Acţiune de conștientizare și control cu privire la utilizarea corectă a produselor cu conținut de silice cristalină

S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul inspectoratului. A avut loc o sesiune de informare şi conştientizare a angajatorilor din domeniu în data de 28 aprilie.Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 22 unităţi din domeniu, fiind constatate un număr de 31 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 30 sancţiuni contravenţionale din care 2 amenzi în valoare de 10.000 lei şi 28 avertismente.

2. Inspecții privind verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a evenimentelor

S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul inspectoratului. A avut loc acţiunea de informare a partenerilor sociali din unităţile care au înregistrat accidente de muncă în ultimii 5 ani despre modul de derulare a acţiunii şi tematica abordată în data de 28 aprilie, acţiune la care au participat 41 de invitaţi. A doua etapă privind acţiuni de control  la angajatori a modului de realizare a măsurilor dispuse prin procesele verbale întocmite cu ocazia cercetării evenimentelor a avut loc în perioada iunie – noiembrie 2017, fiind efectuate un număr de 36 controale în care au fost constatate un număr de 33 neconformităţi, fiind dispuse 33 măsuri de îndreptare şi aplicate un număr de 33 sancţiuni contravenţionale cu avertisment.

3. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici (10 – 49 lucrători)

S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul inspectoratului. S-a prezentat metodologia acţiunii de către grupul local de lucru inspectorilor de muncă. S-a transmis Chestionarul privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate şi sănătate în muncă la 65 angajatori şi a fost primit completat de către un număr de 64 angajatori cu un număr de 1561 lucrători. S-au centralizat datele din chestionare şi s-au stabilit întreprinderile mici la care s-au efectuat  64 controale în perioada iunie – noiembrie 2017. Au fost constatate un număr de 196 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 196 sancţiuni contravenţionale din care 3 amenzi în valoare de 11.500 lei şi 193 avertismente.

4. Acţiune de informare privind consultarea lucrătorilor şi de verificare a organizării şi funcţionării comitetelor de securitate şi sănătate în muncă

S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul inspectoratului. A fost prezentată metodologia acţiunii  inspectorilor de muncă de către grupul local de lucru. A fost analizat proiectul fişei şi a ghidului de către grupul local de lucru împreună cu inspectorii de muncă şi s-a transmis Inspecţiei Muncii punctul de vedere. A fost publicat pe site-ul instituţiei fişa orientativă pentru angajatori. Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 27 unităţi, fiind constatate un număr de 46 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 46 sancţiuni contravenţionale din care 2 amenzi în valoare de 7500 lei şi 44 avertismente.

5.Campanie privind respectarea prevederilor securităţii şi sănătăţii în muncă la unităţi din domeniul silviculturii şi exploatărilor forestiere

Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 11 unităţi din domeniu, fiind constatate un număr de 35 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus 35 măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 35 sancţiuni contravenţionale din care 1 amenzi în valoare de 4000 lei şi 34 avertismente.

6. Acţiune de instruire a inspectorilor de muncă cu atribuţii în domeniul supravegherii pieţei din inspectoratele teritoriale de muncă cu privire la prevederile noilor acte normative specifice

S-au nominalizat inspectorii de muncă participanţi la instruirea naţională din perioada 3-4 aprilie 2017, desfăşurată la ITM Suceava. Au participat 2 inspectori de muncă, conform metodologiei acţiunii.

 

STATISTICI ALE ACCIDENTELOR DE MUNCĂ Şl BOLILOR PROFESIONALE

Situaţia accidentelor de muncă produse în anul 2017

În anul 2017 au fost înregistrate 46 accidente (40 persoane accidentate în anul 2017 şi 6 persoane accidentate în anul 2016), dintre care 4 persoane accidentate mortal. Cele mai multe accidente s-au înregistrat în cazul muncitorilor necalificaţi (8accidente).Au fost înregistrate 4 accidente de muncă mortale.În anul 2017, au încheiat incapacitatea temporară de muncă 36 persoane, prin reluarea activităţii.

 

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate de către ITM Botoşani în anul 2017 este de 897.500 lei.

 

pt. Inspector Şef

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani

Moldovanu Dan

Inspector şef adj. SSM

 

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus