Raportare ITM Botoşani, trim. I – 2018

Raportare ITM Botoşani, trim. I – 2018

COMUNICAT PRESĂ

 

În domeniul relaţiilor de muncă:

 

Conform situţiei centralizatoare privind activitatea Corpului de control – Relaţii de Muncă, în perioada 01.01.201831.03.2018, în cadrul acţiunilor de control au fost verificate un număr de 370 unităţi. Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi un număr de 17 angajatori, au fost dispuse 309 măsuri de remediere, au fost aplicate 18 sancţiuni contravenţionale, dintre care 10 amenzi în valoare totală de 283.500 lei şi 8 avertismente.

 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii – Legea nr. 53/2003, modificată şi completată, ale altor acte normative de dreptul muncii, precum şi ale clauzelor contractelor colective de muncă.

În perioada 01.01.201831.03.2018, compartimentul Control Relaţii de Muncă şi-a desfăşurat activitatea în baza programărilor lunare, şi a temelor din “Programul de acţiuni” al ITM Botoşani pentru anul 2018.

În perioada 01.01.201831.03.2018 au fost verificaţi din punct de vedere al modului în care respectă prevederile legale referitoare la încadrarea în muncă un număr de 370   agenţi economici, având 5008 salariaţi din care 2313femei, 8 angajatori fiind sancţionaţi pentru că foloseau muncă nedeclarată.

În acţiunile de control efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani, odată cu identificarea cazurilor de muncă nedeclarată s-a urmărit în tematica de control şi evaluarea modului în care agenţii economici respectă dispoziţiile imperative ale Legii 53/2003, referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, precum şi a altor acte normative din dreptul muncii.

În acest sens, au fost aplicate un număr de 18 sancţiuni contravenţionale, 10 amenzi şi 8 avertismente, valoarea amenzilor fiind de 283.500 lei.

Verificarea modului în care se respectă de către agenţii economici prevederile O.G. 25/2014 referitoare la încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Pe parcursul trimestrului I – 2018, au fost efectuate 2 controale împreună IGI. De asemenea,     s-a răspuns promt tuturor solicitărilor (informaţii) venite din partea Biroului pentru Imigrări al Judeţului Botoşani, în conformitate cu Planul de Cooperare Operativă semnat cu Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea intensificarii acţiunilor de verificare a modului de respectare a prevederilor O.G. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii  nr.202/2002

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi republicată.  

În urma controalelor efectuate de către inspectorii de muncă în această perioada

nu au fost constatate încălcări ale prevederilor Legii nr.202/2002 privind

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi republicată.    

   Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 905 /2017

privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.

În conformitate cu prevederile H.G.905/2017 privind întocmirea, completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor in format electronic, în termenul legal, din totalul de 335 angajatori controlaţi în perioada 01.01.201831.03.2018, s-au constatat deficienţe la 3 dintre aceştia.Pentru remedierea deficienţelor constatate au fost dispuse 8 măsuri, au fost aplicate 3 sancţiuni contravenţionale şi 3 avertismente.

 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a normelor de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.  

În această perioadă un numar de 862 angajatori au achiziţionat Registrul de evidenţă a zilierilor, un număr de 624 angajatori au transmis copia registrului, fiind înregistrate 494.940 poziţii în registru.

 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2018, inspectorii din cadrul Compartimentului R.M. au verificat 40 de angajatori, sub aspectul respectării dispoziţiilor art.129, alin 1 şi 2 din Legea dialogului social nr.62/2011 republicată, şi au constatat că la un numar de 4 unităţi nu se respectă prevederile acestei legi, drept pentru care au fost dispuse 4 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

 

Principalele acţiuni prevăzute în Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii şi în Programul propriu de acţiuni pentru anul 2018 au fost campaniile de control şi acţiunile specifice de conştientizare în domeniul relaţiilor de muncă.

 

Campanie de informare şi conştientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogării de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG. nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, registrul general de evidenţa a salariaţilor şi transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată.

Au fost informaţi în perioada 01.01.2018 – 31.03.2018 un număr de 432 entităţi din care: 334 persoane juridice, 27 persoane fizice şi 71 întreprinderi individuale.

 

Campanie Naţională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, de către agenţii de muncă temporară şi de către utilizatorii salariaţilor temporari.

Acţiunile de control se vor desfăşura în perioada 19.02.2018 -30.04.2018. Până la 31.03.2018 au fost controlaţi 3 angajatori fără sancţiuni.

 

Campanie Naţională privind respectarea de către operatorii care prestează servicii poştale şi de curierat a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto şi curierilor cu domeniul de activitate principal, potrivit codului CAEN 5320 – Alte activitităţi poştale şi de curierat.

Acţiunile de control s-au desfaşurat în perioada 19.03.2018-30.03.2018. Au fost controlaţi 8 angajatori fără sancţiuni.

 

Verificarea aplicării prevederilor OG nr.27/2002 aprobată prin Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor : -numărul sesizărilor înregistrate 128 din care, soluţionate 128.

 

 

În domeniul SSM

 

În vederea îndeplinirii obiectivelor sale strategice Compartimentul Control Sănătate şi Securitate în Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani elaborează, anual, unProgram propriu de acţiuni, în conformitate cu Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii în care sunt prevăzute activităţile pe care inspectorii de muncă urmează să le desfăşoare.

Principalele acţiuni prevăzute în Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii şi înProgramul propriu de acţiuni pentru anul 2018 au fost campaniile de control şi conştientizare şi acţiunile specifice în domeniul securitatii şi sănătatii în muncă.

- 185 controale pentru verificarea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; Legea 108/1999 rep., L319/2006 modif., HG 1425/2006 modif.,

- 460 sancţiuni contravenţionale din care 2 amenzi în valoare de 16000 lei şi 458 avertismente,

- amenzi încasate în trimestrul I 2018 la Compartimentul SSM – 6500 lei

- derularea programelor proprii ale serviciului (inclusiv cele de investiţii), finanţate din bugetul de stat şi/sau din surse externe:

 

1. Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.

S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani. S-a contactat Inspectoratul Şcolar Judeţean, şcolile participante, s-au efectuat vizite de lucru a inspectorilor de muncă din cadrul ITM în unităţile şcolare nominalizate în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor la nivel judeţean şi naţional. Au participat un număr de 6 unităţi şcolare, din care 6 clase profil mecanic, 2 clase profil real, şi 3 clase profil agricol, fiind implicaţi un număr de 12 cadre didactice şi un număr de 300 elevi.

 

2. Campanie națională privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și informarea lucrătorilor în activitățile din domeniul construcțiilor.

Au fost efectuate un număr de 2 controale la 2 angajatori cu un total de 17 angajaţi, fiind constatate un număr de 7 neconformităţi, pentru care s-au dispus un număr de 7 măsuri şi 7 sancţiuni contravenţionale cu avertismente.

 

  1. Campanie națională privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare.

Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 5 unităţi, fiind constatate un număr de 10 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 10 sancţiuni contravenţionale cu avertismente.

 

4. Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice.

Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 8 unităţi din domeniu, fiind constatate un număr de 15 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 15 sancţiuni contravenţionale cu avertismente.

 

5. Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2018, coordonat de către Comisia Europeană.

Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 12 unităţi din domeniu, fiind constatate un număr de 4 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 4 sancţiuni contravenţionale cu avertismente.

 

6. Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă în unitățile de prelucrare primară a lemnului.

Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 5 unităţi din domeniu, fiind constatate un număr de 15 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 15 sancţiuni cu avertismente.

 

  1. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii (50 – 249 lucrători).

Au fost transmise un număr de 60 chestionare la întreprinderile selecţionate conform metodologiei transmise de Inspecţia Muncii, de la care s-au primit chestionarele completate. Acţiunile de control vor avea loc în trimestrele II – IV.

 

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate de către ITM Botoşani în cursul trimestrului I este de 299.500 lei.

 

 

 

pt. Inspector – şef

Dan Moldovanu

 

Inspector şef-adjunct Sănătate şi Securitate în Muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani

 

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Navighează sus